Jouw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk

Algemeen

Privacy is een groot goed in de zorg. Wij nemen de bescherming van gegevens die jij aan ons toevertrouwt, serieus. We leven de privacywetgeving na en gaan zorgvuldig om met de informatie die je ons verstrekt.

De AVG is een Europese verordening ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De plichten van onze verloskundige praktijk

Verloskundige praktijk De Bevelanden is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
• We verwerken persoonsgegevens met als doel goede zorg te kunnen verlenen.
• We verwerken persoonsgegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.
• We verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. We vragen dus niet meer gegevens op dan wij echt nodig hebben.
• We dragen persoonsgegevens alleen over aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor specifieke toestemming vereist is, vragen we die vooraf.
• We zorgen er voor dat persoonsgegevens goed beveiligd worden tegen onbevoegde toegang. In geval van een datalek en wanneer er daardoor iets mis is gegaan met de persoonsgegevens, brengen we je daarvan op de hoogte.
• Alle medewerkers binnen de praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn momenteel 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van je kinderen. Dit is ter beoordeling van ons als behandelaar.

De rechten van jou als cliënt

Als cliënt heb je de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om te vragen om (gedeeltelijke) vernietiging van je gegevens. Als wij dit doen, kunnen we mogelijk niet langer goede en verantwoorde zorg verlenen. Daarnaast kunnen wij hier alleen aan voldoen als er geen wettelijke bepaling is die het bewaren van gegevens vereist.
• Het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken. Wij kunnen dan mogelijk niet langer goede en verantwoorde zorg leveren.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier.
• Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.

Wanneer je aanspraak wilt maken op één van bovenstaande rechten, willen we je vragen dat schriftelijk per mail of post te doen.

Je moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe 20 jaar bewaard worden. Zorg dat je aanvraag zo duidelijk en volledig mogelijk is, zodat we je dossier kunnen opzoeken. De door jou ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Verloskundige praktijk De Bevelanden is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien je er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kan je dit bij de aanvraag aangeven.

De WBGO beschouwt de cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage of een afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen.

Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Verloskundige praktijk De Bevelanden hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wij voor verstrekking van je persoonsgegevens aan derden je uitdrukkelijke toestemming nodig hebben. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens

Verloskundige praktijk De Bevelanden wisselt, nadat je hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met de overige zorgverleners zoals gynaecoloog, kinderarts, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Ben je bij de gynaecoloog geweest, dan deelt deze op haar of zijn beurt een terugkoppeling met onze praktijk. Zo weten wij precies wat de bevindingen en het behandelplan van de gynaecoloog zijn geweest.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met je apotheek en je behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die wij aan jou hebben voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als verloskundige praktijk bij aan medicatieveiligheid.

Daarnaast zullen wij je vragen of wij medische gegevens mogen vastleggen in een aantal landelijke informatiesystemen:
1. Peridos. Dit is het digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de prenatale screening gegevens vastleggen om de kwaliteit en het proces van de screening te verbeteren en optimaliseren.
2. PRN (Perinatale Registratie Nederland). Dit is een stichting met als doel de kwaliteit van de verloskundige zorg te verbeteren. Hiervoor verzamelt men gegevens van de verschillende zorgverleners in het hele traject (verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen). Alle gegevens worden anoniem ingevoerd.
3. Praeventis. Dit is het landelijk registratiesysteem voor de gegevens van bloedonderzoek. Dit gebeurt om de kwaliteit van het bloedonderzoek te kunnen waarborgen en het proces te kunnen bewaken. Praeventis geeft een signaal af als bijvoorbeeld een uitslag afwijkend is en er geen actie wordt ondernomen.

Geboortekaartjes

Na de geboorte van je kind vinden wij het leuk om een geboortekaartje te ontvangen. We hangen dit kaartje graag op in de wachtruimte tenzij je expliciet aangeeft dat je dit niet wil. Het kaartje zal na 2 maanden verwijderd worden en door de papierversnipperaar gaan om op vertrouwelijke wijze met je persoonsgegevens om te gaan.

Overdracht van verloskundig dossier

Als je een nieuwe verloskundige kiest, is het belangrijk dat je nieuwe verloskundige op de hoogte is van je medische geschiedenis. Je medische geschiedenis staat in ons verloskundig dossier. Het is gebruikelijk dat de oude verloskundige het dossier overdraagt aan de nieuwe verloskundige. De oude verloskundige doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand nadat je je oude verloskundige dit verzoek hebt gedaan. Hiervoor teken je een toestemmingsformulier.

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met je medische gegevens? Dan gaan we hierover graag met je in gesprek.